Bank details

Full name of the company:
Open Joint Stock Company Nizhegorodskoe predpriyatie Redox;
Short name of the company: OJSC
Nizhegorodskoe predpriyatie Redox;
The General Director is Stanislav Lvovich Bugrov
Operates under the Articles of Association. Tax Identification Number (INN) 5260038090, Registration Reason Code (KPP) 526001001;
Registered address:
55 Kovalikhinskaya St., Ap. 57, 603105 Nizhny Novgorod; p/o box 75, 603155 Nizhny Novgorod
Phone:
(831) 436-86-17, 436-03-23, 436-73-31;
Fax:
(831) 436-86-17;
S/a.
40702810323500000184;
Bank:
The Volga branch of ROSBANK Nizhny Novgorod;
/a
30101810400000000747;
OKPO code
25690810;
OKVED code
33.10.1 51.70 52.12;
BIC
042202747
OGRN
1025203050840


:
: Instagram Youtube